ZAWIADOMIENIE O UPADŁOŚCI

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowieniem z dnia 16.10.2013 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 236/13 ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika – „AS-BAU” S.A. (KRS 0000289817) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 117B, wyznaczając Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Brzozowskiej-Szkody i syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Welcera.

Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego-komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 79/13.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu-komisarzowi w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Z poważaniem

Łukasz Welcer

syndyk@as-bau.pl

Syndyk masy upadłości

AS-BAU S.A. w upadłości likwidacyjnej


COPYRIGHT AS-BAU 2011. ALL RIGHT RESERVED. PROJEKT I WYKONANIE DELTAMIND.PL